WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

Kościuszkowcy - ojciec i syn Kościuszkowcy - ojciec i syn kresy-siberia.org

Rada Miasta Gdyni

Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

________________Strony w imieniu mieszkańców

Julian Aleksander Michaś

 WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

 

Na podstawie przepisu art.52 §4 p.p.s.a. oraz art. 101 ust.1 u.s.g. wzywamy Radę Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie §3 uchwały z 26 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany nazw ulicy Generała Zygmunta Berlinga, ulicy Wincentego Rzymowskiego i ulicy I Armii Wojska Polskiego (uchylenie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego).

 

UZASADNIENIE

 

Dnia 26 kwietnia 2017r. na XXXI sesji Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazw ulicy Generała Zygmunta Berlinga, ulicy Wincentego Rzymowskiego i ulicy I Armii Wojska Polskiego.

 

Zgodnie z §3 powołanej uchwały zmienia się nazwę ulicy „I Armii Wojska Polskiego" na nazwę ”Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego".

 

Powołana uchwała, w szczególności §3, została podjęta z naruszeniem prawa, w szczególności z naruszeniem art. 5a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, a także nie realizuje w prawidłowy sposób  obowiązków nałożonych na organy Gminy przez przepisy ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 

Zgodnie z przepisem art. 5a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

 

Nie powinno ulegać wątpliwości, że zmiana nazwy ulicy kwalifikuje się jako sprawa ważna dla Gminy, jej mieszkańców, ale także dla innych osób.

 

Nadto zgodnie z art. 4 ust.6 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego wspólnoty lokalne powinny być konsultowane, na ile to możliwe, w dogodnym czasie i we właściwy sposób, podczas procesów planowania i podejmowania decyzji we wszystkich bezpośrednio je dotyczących kwestiach.

 

Jak wskazuje się w orzecznictwie NSA, nadawanie nazw ulicom stanowi realizację istotnych z punktu widzenia interesu publicznego funkcji ewidencyjnych, zabezpieczenia porządku, bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2011 r., II OSK 633/11)

 

Nadto to samo orzecznictwo wskazuje że adresatami takiej uchwały są wszyscy którzy muszą posługiwać się tą nazwą i zmieniać (co często związane jest z obowiązkiem poniesienia stosownych opłat) adres zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, czy miejsce położenia nieruchomości w dokumentach, rejestrach i ewidencjach urzędowych.

 

Mając na uwadze zarówno wagę funkcji pełnionych przez nazwę ulicy, a także bardzo szeroki krąg podmiotów których sytuacja ulega zmianie na skutek podjęcia uchwały, brak przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy przed podjęciem uchwały należy uznać za istotną wadę procesu jej uchwalania. Zgodnie bowiem z art.1 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym to mieszkańcy Gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.

 

Pominięcie w tej sytuacji etapu konsultacji z mieszkańcami należy ocenić jako naruszenie art. 5a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym jak też art. 4 ust. 6 EKST.

 

II Za nietrafne należy uznać uzasadnienie uchwały, która w zmianie nazwy ulicy „I Armii Wojska Polskiego" na „Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego" upatruje realizacji obowiązków wynikających z ustawy o zakazie propagowania komunizmu, i to z kilku przyczyn

 

a) Zmiana nazwy przewidziana uchwałą, poza problemami i kosztami związanymi z aktualizacją dokumentów, ewidencji, rejestrów, a także innych materiałów wykorzystywanych w obrocie, nie wywołuje jakichkolwiek innych skutków, w szczególności nie zmienia treści nazwy ulicy.

 

Nie ulega wątpliwości że I Armię Wojska Polskiego tworzyli ludzie (żołnierze). Nie powinno także ulegać wątpliwości że dotychczasowa nazwa ulicy oddawała cześć tym właśnie osobom – nazwa ta z pewnością nie oddawała czci sprzętowi używanemu przez ten związek taktyczny. Trudno z kolei doszukać się istnienia innych elementów tego związku taktycznego, niż ludzie którzy go tworzyli i sprzęt który był im przydzielony.

 

Dotychczasowa nazwa nie czciła zatem nikogo innego, niż właśnie żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – zmiana nazwy nic w tym zakresie nie zmienia, powoduje jedynie biurokratyczne trudności dla szerokiego kręgu osób (w tym przede wszystkim mieszkańców Gminy).

 

b) Nie można także zgodzić się z prezentowaną w uzasadnieniu uchwały jednoznacznie negatywną oceną historyczną omawianej jednostki.

 

Pomijając już czy akt prawa miejscowego jest właściwą formą dokonywania takich ocen, należy mieć na uwadze że podstawowymi zadaniami I Armii Wojska Polskiego były:

  1. ewakuacja obywateli polskich, zarówno żołnierzy jak i cywilów, którzy na skutek działań wojennych znaleźli się na terytorium ZSRR (najczęściej wbrew własnej woli)
  2. walka z niemieckim okupantem.

Wbrew ocenie dokonanej w uzasadnieniu uchwały, cele te były w pełni zgodne z polską racją stanu – zgodne z tą racją było umożliwienie polskiej ludności powrotu do Ojczyzny, jak też wyparcie z Niej wojsk niemieckich.

 

Odnosząc się do zarzutu jakoby formacja ta powstała w ZSRR przy udziale władz radzieckich, należy wskazać że II Korpus Polski pod dowództwem Władysława Andersa także powstał w ZSRR, i także nie odbyło się to i nie mogło się odbyć bez współudziału władz ZSRR.

 

Nadto należy wskazać że skład Wojska Polskiego w ówczesnym czasie był zróżnicowany. W składzie tej formacji byli zarówno żołnierze pełniący służbę przed wybuchem wojny, cywile którzy wbrew własnej woli znaleźli się w ZSRR, wcieleni do tej formacji żołnierze Armii Krajowej (często przy zachowaniu stopnia wojskowego uzyskanego w AK), oraz poborowi wcieleni na terenach wyzwolonych.

 

Notowano także przypadki żołnierzy którzy służyli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, dostali się do niemieckiej niewoli, a następnie zostali wyzwoleni na skutek postępów Frontu Wschodniego i wcieleni w szeregi Wojska Polskiego.

 

W tej sytuacji uznanie że pozostawienie I Armii Wojska Polskiego jako patrona ulicy stanowiłoby propagowanie komunizmu jest oceną nietrafną – szczególnie że jednostka ta miała na stanie także kapelanów.

 

c) Jedynie z ostrożności należy zaznaczyć, że nawet gdyby za dominującą dla oceny tej formacji uznać obecność w niej osób nie posiadających obywatelstwa polskiego (powszechnie znanych pod skrótem POP - Pełniący Obowiązki Polaka), tudzież oficerów do spraw polityczno-wychowawczych, jak też sposób powoływania jej dowództwa, to przyjęta w uchwale nowa nazwa ulicy nie realizuje obowiązków przewidzianych ustawą o zakazie propagowania komunizmu.

 

Nie ulega wątpliwości że służący w szeregach I Armii Wojska Polskiego cudzoziemcy, oficerowie do spraw polityczno-wychowawczych, a także jej dowódcy (niezależnie od sposobu ich obsadzenia) także byli żołnierzami I Armii Wojska Polskiego – albowiem służyli w jej szeregach. Uchwalona zmiana nazwy nie powoduje zatem ustania patronatu tych osób nad przedmiotową ulicą.

 

III Równocześnie należy zwrócić uwagę na praktyczne następstwa kwestionowanej uchwały. Strony zamieszkują na ulicy I Armii Wojska Polskiego, i prowadzą działalność gospodarczą.

 

Powyższe powoduje, że – w razie wejścia uchwały w życie – będą musiały wymienić dowody osobiste, prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, złożyć zgłoszenia aktualizacyjne do organów podatkowych, ubezpieczeń społecznych, a także innych organów państwowych.

 

Nadto zaistnieje konieczność aktualizacji danych w bankach, organach samorządu zawodowego, oraz różnego rodzaju katalogach czy zestawieniach przedsiębiorców. Aktualizacja w bankach będzie musiała przy tym być dokonana dwukrotnie – raz co do adresu, drugi raz co do numeru dowodu osobistego.

 

Konieczna także będzie wymiana używanych w działalności gospodarczej pieczątek, listowników i tablic również zmian w aktach notarialnych własności.

 

Zabiegi te w sposób oczywisty wymagają nakładu pracy oraz poniesienia kosztów.

 

Konieczność tych zabiegów wynika zaś z sytuacji gdy patronat ulicy faktycznie nie ulega zmianie.

 

Powyższe prowadzi do jednoznacznego wniosku, że kwestionowana uchwała jest sprzeczna także z art.3 ust.1 EKST, zgodnie z którym przez samorząd lokalny rozumie się prawo i rzeczywistą zdolność wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania, w ramach prawa, na ich własną odpowiedzialność i na rzecz ich ludności, istotną częścią spraw publicznych.

 

Działania nieracjonalne, których jedynym efektem jest nałożenie na mieszkańców Gminy dodatkowych i uciążliwych ciężarów i obowiązków, bez jakiegokolwiek oparcia w interesie publicznym, zdecydowanie nie jest działaniem na rzecz ludności Gminy.

 

Mając na uwadze powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa jest uzasadnione.Do wiadomości:

 

  1. Prezydent Gdyni
  2. Wojewoda PomorskiJulian Aleksander Michaś

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on niedziela, 14 maj 2017 17:25
Julian Aleksander Michaś

Julian Aleksander MICHAŚ – mgr nauk humanistycznych, historia wojskowości i edukacji regionalnej. Absolwent Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Gdańskiego. Pasjonat materiałów źródłowych, prezes Okręgu Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP w Gdyni, prezes Rady Klubu HDK im. Stoczni Gdynia w Gdyni, Przewodniczący Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Gdyni, który został odsłonięty w 10 listopada 2013 r., wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście w Gdyni. Społecznik, krwiodawca i dawca szpiku kostnego dla osoby niespokrewnionej. Współpracuje z wieloma gdyńskimi stowarzyszeniami, ze szkołami na terenie Gdyni, Sopotu i Gdańska.

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

NAJNOWSZE TWEETY

RT @Kukiz15: .@pkukiz: . Nigdy nie zgodzę się na donosicielstwo i żądania "bratniej pomocy" od obcych Państw- czy to w postaci rezolucji cz…
O co Wy na to? https://t.co/NDzvAC2Vzq
https://t.co/3bXyw43GF8
@YouTube Ku uwadze radnych i władz miasta GDYNI. Kiedy budynki w centrum Gdyni zostaną prawidłowo oznakowane? Czy t… https://t.co/i8pACHnEhs
Follow Czesław Mikołajew on Twitter

Redakcja poleca

WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

"To największa afera finansowa III RP". Wyłudzono nawet 250 mld zł

Sopockie co nieco: Piechotą do mariny?

Apteka dla aptekarza

Implant prącia – nowoczesna metoda leczenia zaburzeń erekcji

Po wyroku w sprawie Parku Rady Europy

W odpowiedzi na słowa wiceministra w Ministerstwie Zdrowia Pana Piotra Gryzy,

Sopockie co nieco: Czyją własnością jest miasto?

WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

Teatr jednego aktora na Stadionie Miejskim

Spójnia Gdynia o dwa kroki od awansu!

Wyjazdowe zwycięstwo żużlowców Zdunek Wybrzeża w zaległym meczu!

Please publish modules in offcanvas position.